БАРИСФЀРА

БАРИСФЀРА ж. Геофиз. Най-вътрешната част на земята — земното ядро.

— От гр. βαρύς ’тежък’ + σφαίρα ’кълбо’.

Списък на думите по буква