АБСОЛВЀНТ

АБСОЛВЀНТ м. Студент, който завършва образованието си във висше учебно заведение. Като всички абсолвенти на Селскостопанската академия Елисавета Маркова получи предварително назначение. Н. Каралиева, Н, 79.

— От лат. absolvens, -ntis ’който се освобождава’ през нем. Absolvent.

Списък на думите по буква