АБСОЛВЀНТКА

АБСОЛВЀНТКА ж. Студентка, която завършва образованието си във висше учебно заведение. — Бях абсолвентка в търговската академия. В.Геновска, ПЮФ, 51.

Списък на думите по буква