АВЀРСИЯ

АВЀРСИЯ ж. Литер. Стилна фигура в ораторската реч и поезията, с която се цели да се отвлече вниманието на слушателите или читателите от някакъв въпрос или образ към друг.

— От лат. aversio 'отклоняване'.

Списък на думите по буква