АВОА̀Р

АВОА̀Р м. Банк. 1. В международните плащания — парично вземане от чуждестранен длъжник (физическо или юридическо лице), което се използва според договорите между страните или установените валутни режими. Свободен авоар. Блокиран авоар. Подчинен авоар.

2. Обикн. мн. Налични пари или средства по влогове, текуща или разплащателна сметка в банка или друго кредитно учреждение.

— Фр. avoir.

Списък на думите по буква