АВТОМАТИЗА̀ЦИЯ

АВТОМАТИЗА̀ЦИЯ ж. В производството — употреба на уреди, приспособления и машини, посредством които производственият процес се извършва без непосредственото участие на човека. Все по-голяма автоматизация, която заменя работата на човека и облекчава труда на работниците, може да се проследи в промишлените предприятия, в електростанциите, транспорта и др. Физ. Х кл, 180. — Автоматизацията и кибернетиката — ето кое ще преобрази окончателно света! Всичко друго е предпоставка. Тогава за човека ще остане само действително творческият труд. Л. Дилов, ПБД, 122. Характерна особеност на съвременното производство е автоматизацията. Функциите на контрол, регулиране и управление се изпълняват от електрически автоматични устройства. Ел. XI кл, 4. Автоматзация на производството.

Списък на думите по буква