АВТОМОНТЬО̀Р

АВТОМОНТЬО̀Р м. Работник специалист, който монтира и поправя автомобили; автомобилен монтьор.

Списък на думите по буква