АВТОПОРТРЀТ

АВТОПОРТРЀТ м. 1. Собствен живописен, склуптурен или графичен портрет на художник, направен от самия него. Ние знаем само, че в първата изложба на Майстора наред с множеството скици и портрети от натура на различни типове хора с най-голяма любов и проникновение са били изобразени портретите на майка му, на баща му, също и автопортретите. Е. Каранфилов, Б III, 73. Между изписаните от Захари Зограф сцени в църквата "Св. Троица и св. Никола" в Бачковския манастир освен на автопортрета на художника заслужава да се обърне специално внимание и на сцената "Страшния съд". Ст. Михайлов, БС, 251.

2. Литер. Описание, характеристика, която един автор прави на самия себе си.

Списък на думите по буква