АГЀНЦИЯ

АГЀНЦИЯ ж. 1. Представителство или служба за транспорт, посредничество или информация. Още рано следобед агенция АДН съобщи, че са получени първите сигнали от космоса. РД, 19591 бр. 256, 6. Извади си Иванчо пътен билет от агенцията и, успокоен от тази грижа, оттеглиха се с дяда си попа в едно ближно кафене. Ил. Блъсков, ПБ III, 80. За получаване на надеждни резултати от оценяването [на университетите], които да гарантират равнището на образователния процес, се препоръчва създаването на европейска мрежа на националните агенции, която да разработи общи .. стандарти за качество. АБ, 2000, бр. 51-52, 16. Българска телеграфна агенция. Параходна агенция. Автомобилна агенция. Търговска агенция.

2. Зданието или канцеларията, където се помещава такова представителство или служба. От вестникарската агенция изскочиха внезапно окъсани дечурлига и като врабци, пуснати от кафез, се втурнаха в разни посоки. Д. Димов, Т, 75. Пътниците се събраха в малката студена стая на автомобилната агенция. Л. Александрова, ИЕЩ, 9.

— Ит. agenzia.

Списък на думите по буква