А̀ГРО

А̀ГРО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: 1. Агрономически, напр.: агрогрупа, агрокръжок и др.

2. Земеделски, селскостопански, напр.: агроминистерство, агропромишлен, агромелио‑

рация, агробиология, агроботанически и др.

— От гр. Bγρόζ ’поле, нива’.

Списък на думите по буква