АГРОКОМПЛЀКС

АГРОКОМПЛЀКС м. Едро селскостопанско предприятие на промишлена основа. Тенчо Козичката .. сега работеше като механизатор в агрокомплекса. Ст. Поптонев, ОБл, 144.

Списък на думите по буква