АГРОТЀХНИКА

АГРОТЀХНИКА ж. Система от мерки, дейности за обработване и подобряване на почвата, за да се получат по-високи и качествени добиви от селското стопанство.

Списък на думите по буква