А̀ЖИО

А̀ЖИО, мн. няма, ср. Банк. Разликата в сумата между действителната цена и номиналната стойност на паричните знакове, полици и ценни книжа (акции и облигации). В някои държави, например в Швейцария, по едно време книжните пари имаха ажио, т.е. една малка добавка към стойността им в сравнение със златните. Би се достигнало не някакво намаление на аптечната такса, а тъкмо обратното, тъй като от самото обстоятелство, че при съставянието на сегашната такса се е смятало 14% ажио, което сега е 2-3%, би последвало едно значително намаление. Пряп., 1903, бр. 85, 1.

— От ит. aggio през фр. agio. Други (остар.) форми: а̀ д ж и о тур., а̀зио гр. (вж. Л. Ванков, Към историята на италианските заемки в български, ГСУ, 1959, 221.) — Цариградски вестник, 1850.

Списък на думите по буква