АКСЕЛЕРА̀ЦИЯ

АКСЕЛЕРА̀ЦИЯ ж. 1. Мед. Биол. Ускоряване на процеса на растеж и полово съзряване на децата и юношите в сравнение с предишни поколения. — А бе, братко, знаеш ли какво значи акселерация? — Хм — преждевременно израстване. Д. Дублев, ПП, 16-17. Акселерацията ненормално явление ли е? Очевидно не е, щом е предизвикана от обективни и трайно съществуващи причини. П. Вежинов, БГ, 205. Дойдоха две плахи момчета на около 16 г., почти двуметрови — доказателство за акселерацията. О, 1978, кн. 7, 14.

2. Биол. Ускорено формиране на отделни части на зародиша.

3. Техн. Увеличаване на оборотите на механизъм или на скоростта на превозно средство.

4. Хим. Ускоряване на протичането на химическа реакция.

— От лат. acceleratio 'ускоряване' през нем. Akzeleration и рус. акцелерация. — Друга форма: акцелера̀ция.

Списък на думите по буква