АКТ

АКТ, а̀ктът, а̀кта, мн. а̀ктове и (остар., книж.) а̀кти, след числ. а̀кта, м. 1. Отделна проява на някаква човешка дейност; действие, постъпка, деяние. — По ваше нареждане ние се събрахме.., да сложим основата на най-важния акт в нашата нова отечествена история: създаване на българско задгранично правителство. Ст. Дичев, ЗС I, 198. Законът е най-важният юридически акт. Мор. пр VIII кл, 72. Аз не вярвам дали тоя ден имаше жива душа в Панагюрище,.., която да не присъствува на тоя тържествен акт [освещаване на Панагюрското знаме]. З. Стоянов, ЗБВ II, 62. Като разделяме съчувствието и радостта на всичката (цялата) страна по повод на този велик акт, ний считаме обаче за наш дълг да обърнем вниманието на Ваше височество върху същественото противоречие. С. Радев, ССБ I, 403. Патриотичен акт. Дипломатически акт. Терористичен акт. Актове на агресия. Актове на вмешателство. Враждебен акт. Варварски акт. Акт на признателност. Хуманен акт. Акт на добра воля.

2. Юрид. Писмен указ, постановление с държавно или обществено значение. Законите и правилниците за тяхното приложение по опазване на природната среда са 18..! Към тях могат да се добавят близо тридесет подзаконови нормативни актове. Диал., 1990, бр. 7, 9. За пръв път [негово блаженство] отслужи тържествена служба в народната ни черкова на Фенер. На тая служба ся прочете актът и провъзгласи ся независимостта и самостоятелността на народната ни българска черкова. Лет., 1874, 287.

3. Юрид. Официален документ, с който се удостоверява някакъв факт или положение, установено обикновено в присъствие на свидетели. На този лист имаше един препис от акта за основаването на общинската библиотека. Т. Влайков, БСК III, 275. Аз започнах да пиша съдебномедицинския акт, както ми диктуваше докторът. Й. Йовков, ЧКГ, 147-148. Актът за смъртта на коня бе по-рано приготвен и се пазеше в папката на ротния писар. Д. Калфов, ПЮН, 38. Продавателен акт. Акт за встъпване в длъжност. Акт за женитба. Изпълнителен акт. Съдебен акт. Акт за раждане.

4. Театр. Остар. Отделна част от драматично произведение или на театрално представление; действие. Третият акт на драмата се изигра при ръкопляскането на публиката. Ив. Вазов, Съч. IX, 36. Числото на актите зависи от съдържанието на пиесата, но никога не биват повече от пет. Т. Шишков, В, 53.

5. Остар. Тържество в учебно заведение при завършване на учебната година. Годишен акт. Тържествен акт по случаи раздаване на дипломи.

6. Живоп. Изображение на голо човешко тяло. Художникът беше изложил два акта и няколко натюрморта.

Вечерен акт. Спец. Рисуване на жив модел (глава или тяло) при вечерно осветление във висше училище за изобразителни изкуства. Крепостен акт. Остар. Юрид. Нотариален акт. Трета година вече, откак работя своя земя — моя собствена, купена с крепостен акт. М. Вълев, ПСС, 40. Нотариален акт. Юрид. Официален документ, издаден от съдия, нотариус, който удостоверява законно право на собственост върху недвижим имот. Вие напразно ще чакате да получите от него нотариален акт за къщата му на ваше име. Св. Минков, ДА, 95. Обвинителен акт. Юрид. Изложение на данните за обвинение на подсъдим и заключението от тях. Председателят прочете обвинителният акт, след което започна разпитът поединично. Д. Ангелов, ЖС, 295. Полов акт (съкр. акт). Полово сношение. Съставям акт на някого. Админ. Глобявам някого. Днеска му съставят акт, задето в механата му не било чисто. Т. Влайков, Съч. III, 116.

> Взимам акт от нещо. Остар. Вземам под внимание, имам пред вид, съобразявам се с нещо. Французкият посланик в Цариград.. взема акт от уверенията на отоманското правителство, че то ще употребява само редовни войски. Пряп., 1903, бр.73, 3.

— От лат. actus ’извършен, сторен’.

Списък на думите по буква