АКТЮЀР

АКТЮЀР м. Специалист по приложна статистика и теория на вероятностите за нуждите на финансовото проектиране и застраховките.

— От лат. aituarius 'книговодител' през фр. actuaire.

Списък на думите по буква