АКУМУЛА̀ЦИЯ

АКУМУЛА̀ЦИЯ ж. Спец. Натрупване, напластяване на нещо (материал, енергия и др.). Този процес на разрушаване на скалите от течащите води, както и отнасянето на материалите в по-ниските места, носи названието ерозия, а наслaгването (утаяването) на материалите — акумулация. Ст.Бошев и др., ГГ, 57-58. Акумулация на енергията.

Акумулация на капитала. Иконом. Превръщане на част от принадената стойност в капитал; натрупване на капитала.

— От лат. accumulatio.

Списък на думите по буква