АКУШЀРСТВО

АКУШЀРСТВО, мн. няма, ср. 1. Мед. Дял от медицината, който изучава процесите в организма на жената при бременност, раждане и след родилния период и прилага методи за медицинска помощ при тях и за акуширане при раждане.

2. Професия на акушерка. "Аз съм вече акушерка, получих диплом.. Много ми се би искало да упражнявам занятието си в моя роден градец,.. За жалост,.. закоренялата привичка на нашите хора да си служат с едновремските "баби" не ми позволяват да се реша на това. Аз реших да практикувам акушерство в София." Ив. Вазов, Съч. XI, 137.

Списък на думите по буква