АКЦЕНТУА̀ЦИЯ

АКЦЕНТУА̀ЦИЯ ж. 1. Рядко. Книж. Акцентировка, акцентиране, акцентуване.

2. Езикозн. Система на ударението в един език.

— От фр. accentuation през рус. акцентуация.

Списък на думите по буква