АКЦЀПТ

АКЦЀПТ м. 1. Иконом. Писмено съгласие на лице да сключи договор при определени от другата страна условия или да плати определена сума по договор.

2. Иконом. Писмено задължение по полица от страна на длъжника към кредитора. В дневника търговеца е длъжен да записва всичките си сделки и договори, акцепти и джиро на търговски записи или въобще да избелязва всичко, каквото той под каква и да е титла, приема или изразходва. Хр. Даалиев, ТИА, 147.

3. Банк. Писмено или мълчаливо съгласие на платеца да изплати от банковата си сметка сума в полза на някого.

— От лат. acceptus ’приет’.

Списък на думите по буква