АКЦЀПТОР

АКЦЀПТОР м. Спец. Приемател. В някои случаи атомът е акцептор на йони или електрони.

— От лат. acceptor.

Списък на думите по буква