АКЦИДЀНЦИЯ

АКЦИДЀНЦИЯ ж. 1. Книж. Случайно, несъществено, преходно свойство.

2. Само ед. Събир. Печат. Част от продукцията на печатница, която включва дребни печатарски работи — бланки, формуляри, билети и др., схванати като цяло. В книговезкия цех някои асортименти са изпълнени: илюстрация — 100 на сто, акциденция — 80 на сто. ВН, 1958, бр. 2003, 2.

— От лат. accidentia ’случайни задължения’.

Списък на думите по буква