АЛИМЀНТИ

АЛИМЀНТИ само мн. Юрид. Средства, които според закона едни лица са длъжни да плащат като издръжка на други (нетрудоспособни и нуждаещи се), свързани с тях в брачни или семейни отношения.

— От лат. alimentum ’храна, хранене’.

Списък на думите по буква