АЛКЀНИ

АЛКЀНИ мн. Хим. Вид ненаситени въглеводороди с двойна връзка; олефини.

Списък на думите по буква