АЛОКУ̀ЦИЯ

АЛОКУ̀ЦИЯ ж. Книж. Кратко слово, обикн. официално тържествено.

— От лат. allocutio.

Списък на думите по буква