АЛОХТО̀НИ

АЛОХТО̀НИ само мн. Биол. Организми (животни или растения), които се срещат, съществуват в състава на флората или фауната на някаква местност, но в процеса на еволюцията са възникнали някъде на друго място. Противоп. автохтони.

— От гр. Dλλος ’друг’+ χτων ’земя’.

Списък на думите по буква