АЛУВИА̀ЛЕН

АЛУВИА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни. Геол. Прил. от алувий. Почвената покривка на района е представена предимно от тъмносиви горски почви с малка дебелина на хумусния хоризонт и от алувиални почви. ПЗ, 1981, кн. 10, 21. Алувиални наноси. Алувиална глина.

Списък на думите по буква