АМОРТИЗА̀ЦИЯ

АМОРТИЗА̀ЦИЯ ж. 1. Изхабяване, износване на нещо (машина, съоръжение и

под.), поради продължителна или активна употреба. При сложните уреди амортизацията настъпва по-бързо.

2. Иконом. Постепенно намаляване стойността на машини, сгради и други стопански имущества чрез периодично отчисляване на определена сума, отговаряща на стойността на износването. Амортизация на машината.

3. Финанс. Постепенно погасяване на дългосрочен заем с периодични вноски.

4. Техн. Постепенно намаляване на силата на ударите между частите на транспортни машини чрез амортизатор.

— От нем. Amortisation.

Списък на думите по буква