АМОРТИЗЍРАМ

АМОРТИЗЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. 1. Изхабявам нещо (машина, съоръжение и под.), поради продължителна или активна употреба. Дългогодишната работа амортизира машините.

2. Иконом. Погасявам стойността на машини, сгради и под. чрез периодично отчисляване на определени суми, съответстващи на стойността на износването им.

3. Финанс. Погасявам дълг, заем.

4. Техн. Смекчавам силата на удари и тласъци в машини чрез амортизатор. амортизирам се страд.

АМОРТИЗЍРАМ СЕ несв. и св., непрех. За машина, съоръжение и под. изхабявам се, поради продължителна или активна употреба. Машините ни се амортизираха бързо. ● Обр. От студа и вятъра, от друсането по машините механизаторите май че по-бързичко се амортизират и някои от тях трябва навреме да бъдат трудоустроявани. Ст. Поптонев, ОБЛ, 322.

Списък на думите по буква