АМОРТИФИКА̀ЦИЯ

АМОРТИФИКА̀ЦИЯ ж. 1. Финанс. Обявяване на загубени ценни книжа, документи и под. за невалидни.

2. Юрид. Унищожаване на права.

— От лат. amortificatio през рус. амортификация.

Списък на думите по буква