АМПЛИФИКА̀ЦИЯ

АМПЛИФИКА̀ЦИЯ ж. Литер. Стилистически похват в литературно произведение или в ораторска реч — натрупване на определения, сравнения и пр. с почти еднакво значение, за да се усили въздействието върху читателя или слушателя.

— От лат. amplificatio ’увеличаване’.

Списък на думите по буква