АН

АН-. Представка обикн. в чужди думи със значение: който е лишен от нещо, без нещо; а-, напр.: анаероби, аналфабет, анандрия, аналгезия, аналгин, анемия, анархия и др.

— От гр. B- (Bν-) 'не, без'.

Списък на думите по буква