АНА

АНА-. Представка в чужди думи със значение: 1. Извън, напр. анатема, анафора и др.

2. Обратно, напр.: анаграма, анаморфоза, анамнеза и др.

3. През, преместване, напр.: анастомоза, аналогия.

4. Който се възстановява или повтаря при процеси и явления, напр.: анапластия, анабаптизъм, анадиплозис.

— От гр. Bνά ’въз, върху, през, по’.

АНА̀

АНА̀ съюз. Диал. Но. Свекре ле, стари свекре ле, / нито ми двори теснеат, / нито ми либе грознее — / ана ми жалби дожале, / че ме свекръва прекори. Нар. пес., СбНУ XLIV, 387-388.

Списък на думите по буква