АНАФОРЀЗА

АНАФОРЀЗА ж. Спец. Движение на йони в разтвор към анода под влияние на преминаващ през него галваничен ток.

— От гр. Bνα5ορέω ’изнасям’.

Списък на думите по буква