АНЀКС

АНЀКС м. 1. Юрид. Приложение към договор, представляващо неразделна част от него. Колективният трудов договор и анекс към договора .. не позволяват масови уволнения. ДТ, 1999, бр. 302, 6. И БСП подкрепи текста, даващ пълномощия на българското правителство .. да сключва анекси към споразумението. Дем., 2001, бр. 8, 1.

2. Разш. Книж. Приложение, притурка, добавка към нещо.

От лат. annexus ’пришит’през фр. annex.

Списък на думите по буква