АНЖАМБМА̀Н

АНЖАМБМА̀Н м. Литер. Пренасяне на дума или част от фраза от един стих в началото на следващия, при което в края на стиха се получава пауза, несъвпадаща с паузите в синтактичния строеж на изречението; прескок.

— Фр. enjambement.

Списък на думите по буква