АНТЕЦЕДЀНТ

АНТЕЦЕДЀНТ м. 1. Книж. Нещо (обикн. случка, събитие, факт и др.), което предхожда друго нещо.

2. Езикозн. Езикова единица, към която е отнесена следходната езикова единица. Друг съществен принос на К. Илиева е, че тя за първи път в нашето езикознание изследва структурата на антеценедтите и кореферентите с лични, показателни и притежателни местоимения, като определя основните типове синтактични структури на антецедентите и кореферентните комплекси с относителни, показателни и притежателни местоимения. БЕз, 1999-2000, кн. 1, 104.

— От лат. antecedens, -еntis 'предходен'.

Списък на думите по буква