АНТИПРОТО̀Н

АНТИПРОТО̀Н м. Физ. Античастица на протона — отрицателно заредена елементарна частица с маса, равна на масата на протона. Всеки антиатом е съставен от антипротони (носят отрицателен заряд), антиелектрони .. и антинеутрони. ПЗ, 1981, кн. 10, 16.

Списък на думите по буква