АНТРОПОГЀН

АНТРОПОГЀН, мн. няма, м. Геол. Съвременният период от геологичната история на Земята, в началото на който се появява човекът; кватернер, четвъртичен период.

— От гр. Dν2ρωπος ’човек’ + γένος ’род’.

Списък на думите по буква