АПАРА̀Т

АПАРА̀Т м. 1. Сложен полуавтоматизиран уред, съставен от по-прости механизми с общо действие за извършване на някаква работа. И изведнъж фотографът се спуща към апарата си, мушва главата си под черната завеска на матовото стъкло и нагласява обектива на фокус. Св. Минков, РТК, 138. Летецът насочи апарата срещу течението на реката. А. Каралийчев, НЗ, 65. Телефонен апарат. Шмиргелов апарат. Телевизионен апарат. Слухов апарат. Прожекционен апарат. Рентгенов апарат. Морзов апарат. Кислороден апарат. Радарен апарат.

2. Със съгл. или несъгл. опред.Група органи в организъм, които изпълняват обща функция. По-късно не по-малко значение придобива развитието на човешкия гласов апарат, способен да произвежда членоразделни звукове. Псих. Х кл, 1951, 24. Тя [физиологическата акустика] изучава най-сложните процеси, които обуславят възприемането на различни звукове от слуховия апарат на човека. ВН, 1961, бр. 2961, 4. Устният апарат на насекомите е твърде сложен и се отличава с голямо разнообразие в устройството си при различните групи. М. Йосифов, НСН, 30. И наистина всички изследователи са съгласни, че раковата дегенерация се дължи на дълбоки и непоправими изменения, които настъпват в хромозомния апарат на живата клетка при облъчване. Вл. Андреев, АЕ, 52. Двигателен апарат.

3. Обикн. със съгл. или несъгл. опред. Съвкупност от учреждения или служби, натоварени да извършват партийна или държавна управленска дейност. Адрианополският поход [на Симеон] ускори решението му да направи значителни промени и в държавния апарат — от съвета на великите боляри до управителите и на най-малките комитати. А. Гуляшки, ЗВ, 415. // Съвкупност от служители и сътрудници на такива учреждения. Станаха ланските съкращения в апарата на управлението и аз трябваше отново да се върна в провинцията. Н.Хайтов, ПП, 64. Партиен апарат. Апаратът на Държавна сигурност.

4. Спец. Материали, пособия, методи, с които се подпомага научно или друго изследване. Библиографски апарат. Справочен апарат.

— От лат. apparatus ’приготвен, снабден’ през нем. Apparat.

Списък на думите по буква