АПЀНДИКС

АПЀНДИКС м. Анат. Чревообразен израстък от дъното на сляпото черво, много по-тънък от него и дълъг от 2 до 15 см.

— Лат. appendix ’придатък’.

Списък на думите по буква