АПЕРЦЀПЦИЯ

АПЕРЦЀПЦИЯ ж. Псих. Зависимост на възприятието от миналия опит, знанията,

интересите и мирогледа, както и от психическото състояние на човека в момента на възприемането.

— От лат. apperceptio ’разбиране, възприемане’ през рус. апперцепция.

Списък на думите по буква