АПРОБА̀ЦИЯ

АПРОБА̀ЦИЯ ж. 1. Книж. Официално изказано одобрение на нещо, направено въз основа на проверка, изпитание. Апробация на учебни програми.Апробация на дисертация от научно звено.

2. Агрон. Контрол чрез преглед и одобряване на посеви и насаждения от земеделски култури, отглеждани за семена, семена за посев и посадъчен материал. При апробацията следва да се одобряват само напълно здрави посеви.

— От лат. approbatio.

Списък на думите по буква