АПТЕРОЛО̀ГИЯ

АПТЕРОЛО̀ГИЯ ж. Зоол. Дял от зоологията, който изучава безкрилите птици.

— От гр. Dπτερος ’безкрил’ + λ{γος ’наука’.

Списък на думите по буква