АРАКЧЀЕВЩИНА

АРАКЧЀЕВЩИНА, мн. няма, ж. 1. Полит. Режим на груб, полицейски деспотизъм, самоволна военщина и насилие над народа в Русия през първата четвърт на ХIХ в. (по името на Аракчеев, министър по време на царуването на Александър I).

2. Прен. Книж. Самоволно, безогледно, деспотично господство на група хора в някоя област на обществения живот.

Списък на думите по буква