АРБОРЀТУМ

АРБОРЀТУМ м. Бот. Част от ботаническа градина или друга площ, където се отглеждат с научна или учебно-опитна цел местни и чуждоземни ценни дървесни видове и храсти за получаване на семена, посадъчен материал и под.; дендрарий. Създаден е арборетум за изследване на растежа и за аклиматизацията на ценни видове дървета.

— Лат. arboretum ’място, обрасло с дървета’.

Списък на думите по буква