АРГИЛИЗА̀ЦИЯ

АРГИЛИЗА̀ЦИЯ ж. Геол. 1. Превръщане на скалите в глина вследстве на изветрителни процеси; глинясване.

2. Вид хидротермална промяна на магматични скали, съпроводена с образуване на глинести минерали.

Списък на думите по буква