АРЗУХА̀Л

АРЗУХА̀Л м. Остар. Писмена молба; просба, прошение. Между това братята и майките на нашите българи .. даваха безбройни арзухали, та молеха да ни разгледат работите и да решат честта ни. Св. Миларов, СЦТ, 181-182. Тъжбата са поднася във вид на просба (арзухал), написана на гербова хартия. ДЗОИ I, 225.

— От араб. през тур. arzuhal. — Други форми: арзоха̀л, х а р з у х а̀ л, х а р з у в а̀ л.

Списък на думите по буква