АРИТМЀТИКА

АРИТМЀТИКА ж. 1. Само ед. Дял от математиката, който изучава свойствата на простите, преди всичко естествените (целите положителни и дробните) числа и на действията с тях. Основните действия в аритметиката са четири: те са събиране, изваждане, умножение и деление. // Учебен предмет, в който се изучава този дял от математиката. Тошко се озърна, .. бързо измъкна изпод чина тетрадката на Деян по аритметика, откъсна последния лист така, че да не се познава, смачка го и го пъхна в джоба си. Сп. Кралевски, ВО, 76. Изпитите по български, аритметика и геометрия ще се произведат през месец август.

2. Учебник по аритметика. Купих си аритметика за V клас.

Политическа аритметика. Остар. Политическа икономия. Написа съчинение за багрение, за работение сукнени платове, .. за политическа аритметика. Й. Груев, СП (превод), 134.

> Правя си (зная си) аритметиката. Разг. Правя си сметка, предвиждам нещо. Ще си правиш редовно аритметиката и няма да спреш, докато не дигнем поне до седем, седем и нещо. Нали толкова бяха експортните цени при вас преди кризата? П. Спасов, ХлХ, 405.

— От гр. Bρι2μητική през фр. aritmetique, рум. aritmetica. — П. Берон, Рибен буквар, 1824.

Списък на думите по буква