АРИТМЕТЍЧЕН

АРИТМЕТЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който е свързан с аритметика. Аритметична задача. Аритметично правило. Аритметичен сбор.

2. Мат. С прил. среден. Който се отнася до частното, получено при деление на сбора на няколко числа на техния общ брой. От устен зрелостен изпит се освобождават зрелостниците, чиято средна аритметична бележка от годишните закръглени бележки по съответния предмет е най-малко много добър. Среден аритметичен резултат. Средно аритметично число.

Аритметично действие. Една от четирите основни изчислителни операции: събиране, изваждане, умножение и деление. Аритметична прогресия. Мат. Редица от числа, всяко едно от които е равно на предходното, увеличено или намалено с определено постоянно число. Средна аритметична ж.;средно аритметично ср. Мат. Частното, число‑

то, получено при деление на сбора от няколко числа на техния общ брой. При съставянето на таблицата си в 1869 год. руският химик Д. Менделеев забелязал, че атомното тегло на всеки елемент е равно на средната аритметична от сбора на атомните тегла на четирите елемента, които го заобикалят. Хим. VII кл, 23.

Списък на думите по буква